Profil Firmy   ::   Kontakt
Warehouse Vision

Warehouse Vision (WV) to nowoczesny system zarządzania magazynem, stanowiący trzon platformy logistycznej LVS. System ten jest przeznaczony do obsługi prywatnych i publicznych centrów dystrybucyjnych, obejmujących jedną lub kilka lokalizacji. Wykorzystuje w tym celu najnowsze technologie identyfikacji za pomocą kodów kreskowych oraz technologie identyfikacji radiowej (RFID). System WV obejmuje wszystkie najważniejsze procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie towarów, ich rozmieszczanie w magazynie, zarządzanie zapasami, inwentaryzacja oraz realizacja zamówień wraz z kompletacją, sprawdzaniem, pakowaniem i organizacją wysyłek.

Procesy wejściowe

Zarządzanie zleceniami zakupu i wstępnymi powiadomieniami o wysyłce

W skład systemu WV wchodzi moduł kompleksowego zarządzania zleceniami zakupu (Purchase Order - PO) oraz wstępnymi powiadomieniami o wysyłce (Advance Shipping Notice - ASN).

Zlecenia zakupu to zamówienia przekazywane przez firmę do jej dostawców. Natomiast wstępne powiadomienia o wysyłce to informacje przekazywane klientom przez dostawców po zrealizowaniu ich zleceń zakupu.

Zlecenia zakupu i wstępne powiadomienia o wysyłce mogą być wprowadzane ręcznie lub importowane do tego modułu z innego systemu informatycznego, takiego jak system ERP firmy, depozytora (w przypadku firmy świadczącej usługi logistyczne) lub nawet dostawcy (w przypadku wstępnych powiadomień o wysyłce).

Automatyczny import jest realizowany za pomocą narzędzia LVS Logistics Link Manager. Może on zostać zainicjowany przez upoważnionego do tego administratora lub przez sam system (zgodnie z harmonogramem). Alternatywnie wstępne powiadomienia o wysyłce mogą być wprowadzane przez Internet za pomocą opcjonalnego modułu Web ASN, który wchodzi w skład podsystemu do zarządzania partnerami handlowymi LVS Trade Partner Management.

Wstępne powiadomienia o wysyłce są powiązane ze zleceniami zakupu, dzięki czemu w trakcie przyjmowania towarów faktyczne dostawy mogą zostać porównane z oczekiwanymi (czyli z wstępnymi powiadomieniami o wysyłce), po czym system może zgłosić ewentualne rozbieżności i zaktualizować odpowiednie zlecenia zakupu.

Przyjmowanie towarów i ich rozmieszczanie w magazynie

Przyjmowanie towarów odbywa się w dokach rozładunkowych, gdzie towary są sprawdzane pod względem zgodności z odpowiednimi dokumentami i/lub ewentualnymi wstępnymi powiadomieniami o wysyłce.

System może zestawiać faktyczne dostawy z dostawami zaplanowanymi / oczekiwanymi (czyli wstępnymi powiadomieniami o wysyłce), dostawami niezaplanowanymi lub zwrotami. Wydajność i dokładność procesu przyjmowania towarów można znacznie zwiększyć poprzez skanowanie kodów kreskowych. System obsługuje przy tym standardowe formaty kodów kreskowych (np. etykiety w standardzie UCC/EAN-128) oraz formaty specyficzne dla dostawców. Sterowana przez system paletyzacja jest obsługiwana na podstawie standardów zdefiniowanych wcześniej dla poszczególnych artykułów (tzw. jednostek magazynowych - SKU). W razie potrzeby system obsługuje również znakowanie etykietami z kodami kreskowymi na pożądanym poziomie (paleta, karton, artykuł).

Proces rozmieszczania towaru w magazynie może być realizowany na dwa sposoby:

 • jako przesunięcie wewnątrzmagazynowe, w przypadku którego o wyborze docelowej lokalizacji magazynowej decyduje użytkownik;
 • jako rozmieszczanie sterowane przez system, w przypadku którego o wyborze docelowej lokalizacji magazynowej decyduje system na podstawie kombinacji zdefiniowanych wcześniej i ustalanych dynamicznie kryteriów.

W obu przypadkach do realizacji tego procesu użytkownicy wykorzystują terminale radiowe. Skanują odpowiednie etykiety z kodami kreskowymi znajdujące się na towarach, które mają zostać umieszczone w magazynie (np. etykietę palety w standardzie EAN 128), oraz wprowadzają oznaczenie lokalizacji, do której przenieśli określone towary (zazwyczaj skanując odpowiedni identyfikator lokalizacji magazynowej lub wprowadzając go z klawiatury). W przypadku (b) użytkownicy umieszczają towary w lokalizacji zaproponowanej przez system, której identyfikator jest wyświetlony na ekranie ich terminala radiowego. Alternatywnie, upoważniony do tego administrator, może zaktualizować dane w systemie, wprowadzając w nim faktyczne szczegóły realizacji tych czynności, za pomocą narzędzi komputerowych, takich jak służący do zarządzania zadaniami moduł "Task Manager" (wchodzący w skład podsystemu centrum sterowania LVS - Control Center).

Zwroty

Zwroty są obsługiwane podobnie jak standardowe przyjmowanie towaru. Zwracane produkty nie są jednak wiązane z dostawcami, tylko przypisywane do konkretnych dostaw/wysłanych zamówień określonego klienta. Upraszcza to i przyspiesza identyfikację zwracanych artykułów.

Jeśli zwracane towary przeszły (przed wysłaniem) proces pakowania wspomagany przez platformę LVS, wówczas możliwa jest automatyczna obsługa zwrotu. System samodzielnie identyfikuje zwracane towary, uwzględniając przy tym szczegółowe informacje o opakowaniu. Jest też w stanie powiązać je z konkretną dostawą / zamówieniem, zasugerować miejsce ich umieszczenia (np. obszar kompletowania zamówień, zapasy), skierować je do bezpośredniego przeładowania w związku z przyszłymi wysyłkami itp.

Kontrola jakości

Moduł kontroli jakości umożliwia upoważnionym operatorom:

 • zablokowanie konkretnych partii podczas przyjmowania i zwrotu towarów - taka blokada możne wynikać ze zdefiniowanych na stałe lub ustalanych na bieżąco przyczyn, takich jak kwarantanna, niezgodność itp.
 • odblokowanie konkretnych partii, aby mogły być dalej przetwarzane, np. przypisywane do zamówień dostępne w procesie kompletowania.

Oprócz wymienionych powyżej typowych funkcji kontroli jakości platforma LVS oferuje zaawansowany system planowania i realizacji procesów jakości i bezpieczeństwa (Quality Vision).

Procesy Wyjściowe

Rejestracja zamówień

Zamówienia to zlecenia złożone firmie przez klientów. Rozwiązanie obsługuje wszystkie typowe zlecenia klientów i zlecenia produkcyjne, jak również zlecenia zapasów przeznaczonych do złomowania, zamówienia wymagające specjalnych palet i/lub numerów partii, zwroty do dostawcy itp.

Zamówienia mogą być wprowadzane ręcznie i/lub automatycznie importowane do tego modułu z innego systemu informatycznego, takiego jak system ERP firmy lub depozytora (w przypadku firmy świadczącej usługi logistyczne).

Ręczne wprowadzanie danych jest łatwiejsze dzięki wszechstronnemu modułowi do zarządzania zamówieniami (Sales Orders - SO), dostępnemu w systemie Warehouse Vision. Alternatywnie zamówienia mogą być wprowadzane przez Internet za pomocą opcjonalnego modułu Web Order, który wchodzi w skład podsystemu do zarządzania partnerami handlowymi LVS Trade Partner Management. Automatyczny import jest realizowany za pomocą narzędzia LVS Logistics Link Manager. Może on zostać zainicjowany przez upoważnionego do tego administratora lub przez sam system (zgodnie z harmonogramem).

Przetwarzanie zamówień - moduł Stock Control

System Warehouse Vision umożliwia łatwiejsze przetwarzanie zamówień dzięki wszechstronnemu modułowi do kontroli zapasów o nazwie Stock Control. Oprogramowanie to identyfikuje i przypisuje właściwe zapasy do każdego zamówienia. Jest w stanie zarezerwować zapasy, podzielić zlecenie na jedną lub kilka dostaw, zlokalizować artykuły alternatywne, rozłożyć zestaw na jego części składowe itp.

Moduł Stock Control przypisuje zapasy do zamówień zarówno w trybie alokacji elastycznej (ang. soft-allocation), jak i sztywnej (ang. hard-allocation). W przypadku drugiego trybu nie przyporządkowuje się konkretnych zapasów z konkretnych, dostępnych fizycznie regałów do danego zamówienia (nie określa się więc dokładnej lokalizacji magazynowej, typu opakowania itp.), natomiast tryb alokacji elastycznej ma właśnie taki, precyzyjny charakter.

Reguły rotacji zapasów mogą opierać się na popularnych standardach, takich jak FIFO, FEFO, FPFO i LIFO, a także na dowolnych kryteriach. Takie reguły i priorytety rotacji zapasów w magazynie można w prosty sposób zdefiniować w systemie głównym LVS za pomocą wyjątkowego mechanizmu atrybutów zapasów o nazwie Stock Attributes (więcej na ten temat w dziale Architektura).

Zaawansowane reguły i scenariusze rotacji zapasów można natomiast sformułować, korzystając z opcjonalnego, zaawansowanego narzędzia Visual Logistics Scenario Builder, które stanowi część podsystemu Adaptability Partner Workbench. Wymagania (stawiane zwykle dystrybutorom / hurtownikom przez supermarkety), takie jak okres trwałości czy dostarczanie produktów o dłuższej dacie ważności, to typowe przykłady kryteriów obsługiwanych przez te narzędzia.

Moduł ten umożliwia nie tylko tworzenie scenariuszy właściwej alokacji zapasów dla danego przypadku, ale także projektowanie optymalnych procesów kompletowania zamówień i uzupełniania zapasów w oparciu o inne kryteria, takie jak fizyczna lokalizacja zapasów, opakowanie itp.

Stworzone reguły / scenariusze można przypisać do konkretnych klientów lub ich typów, rodzajów zamówień itp., obejmują one zatem nawet najbardziej złożone aspekty alokacji zapasów.

Po zakończeniu procesu alokacji tworzone są - automatycznie lub ręcznie - listy kompletacyjne.

Kompletowanie

Kompletowanie można zrealizować za pomocą terminali radiowych i/lub wydrukowanych list kompletacyjnych (lub alternatywnie za pomocą technologii Pick to Light i innych rozwiązań). Listę taką można przypisać do konkretnego pracownika lub grupy pracowników. Proces kompletowania towaru może zostać zrealizowany na dwa sposoby:

Kompletowanie sterowane przez system
Ten rodzaj kompletowania opiera się na listach kompletacyjnych stworzonych wcześniej podczas procesu przetwarzania zamówień. Wśród obsługiwanych technik kompletowania można wymienić następujące rozwiązania:

 • Pick by Order - kompletowanie wg zamówienia,
 • Group Picking (lub Batch / Consolidated Picking) - kompletowanie grupowe (lub kompletowanie wg partii / skonsolidowane),
 • Zone Picking - kompletowanie strefowe,
 • Multiple-Order Picking - kompletowanie towarów do wielu zamówień,
 • Pick&Pack - kompletowanie połączone z pakowaniem,
 • Pick to Container - kompletowanie i umieszczanie towarów w kontenerach.

Kompletowanie sterowane przez użytkownika (w czasie rzeczywistym)
To rodzaj kompletowania, który opiera się bezpośrednio na zamówieniach, a nie na listach / wytycznych kompletacyjnych. Wśród obsługiwanych technik kompletowania można wymienić następujące rozwiązania:

 • Pick by Order - kompletowanie wg zamówienia,
 • Group Picking - kompletowanie grupowe,
 • Pick&Pack - kompletowanie połączone z pakowaniem,
 • Pick to Container - kompletowanie i umieszczanie w kontenerach,
 • Blank Order Picking - kompletowanie zamówień opartych na kontraktach ramowych.

Uzupełnianie zapasów

System obsługuje następujące modele uzupełniania zapasów:

Na bieżąco: taki proces uzupełniania jest wywoływany przez wygenerowanie list kompletacyjnych. Jego realizacja następuje, jeśli towary niezbędne do wykonania jednego lub większej liczby zamówień nie są dostępne w danej lokalizacji lub w wymaganym opakowaniu.

Niezależnie: taki proces uzupełniania jest realizowany bez względu na operacje kompletowania i zwykle w innych przedziałach czasowych, dlatego kompletowanie nie wymaga jednoczesnego uzupełniania towarów w magazynie.

Pakowanie - załadunek - wysyłka

W procesie pakowania tworzone są listy przewozowe i etykiety transportowe (w razie potrzeby). Format i informacje zawarte na liście przewozowym i na etykietach transportowych są dostosowywane do zamówienia zgodnie z wymaganiami klienta. Informacje te upraszczają następujące procesy:

 • załadunek pojazdów transportowych i kontrolę ładowanych towarów (aby zapewnić, że na odpowiednie pojazdy załadowano właściwe towary);
 • dostarczanie towarów - kierowca może łatwiej zorientować się, co ma dostarczyć pod każdy adres;
 • zwrot towarów - więcej informacji można znaleźć wyżej;
 • śledzenie towarów do punktu dostawy.

Pakowanie może być realizowane na jeden z następujących sposobów:

 • jednocześnie z kompletowaniem (w ramach procesu Pick&Pack),
 • po zakończeniu kompletowania za pomocą narzędzia Packing Station lub terminali radiowych.

W ostatniej fazie system kieruje załadunkiem zamówień na pojazdy. Proces ten można kontrolować za pomocą terminali radiowych lub wydrukowanych list.

Przeładunek bezpośredni

Przyjmowane towary można dopasować do konkretnych zamówień klientów, co pozwala na przeładunek bezpośredni.

System udostępnia też specjalną funkcjonalność do obsługi dynamicznego środowiska przeładunku bezpośredniego - czyli przeładunków niezaplanowanych, wynikających z nadarzającej się okazji - dla detalistów / supermarketów.

Zarządzanie Zapasami

Procesy magazynowe

Procesy magazynowe obejmują między innymi następujące operacje:

 • przenoszenie zapasów - proces ten może zostać uruchomiony przez system i przykazany operatorowi / operatorom RF lub, alternatywnie, może zostać zrealizowany bezpośrednio przez operatorów RF dysponujących odpowiednim upoważnieniem;
 • modyfikacja zapasów - upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać modyfikacji zapasów w magazynie (ilość, cechy charakterystyczne itp.). Szczegóły takich modyfikacji są oczywiście monitorowane przez system w dzienniku transakcji.

Inwentaryzacja

Moduł ten umożliwia przeprowadzanie elastycznej i precyzyjnej inwentaryzacji zapasów, aby zapewnić maksymalną wydajność dostępnego personelu. Pozwala upoważnionym pracownikom tworzyć plany inwentaryzacji, a następnie zarządzać nimi i monitorować ich realizację.

Możliwości Adaptacyjne, Integracja i Raporty

Elastyczne środowisko o dużych możliwościach dostosowania

Warehouse Vision to jedna z najbardziej elastycznych platform do zarządzania magazynem, która dzięki swoim możliwościom dostosowania jest w stanie zaspokoić niemal każdą potrzebę nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Upoważniony personel może konfigurować systemy zarządzania lokalizacjami i magazynem, definiować atrybuty, takie jak artykuł, zapasy, przyjęcie, zamówienie, klient oraz dynamika, konfigurować procesy logistyczne (np. przyjęcie, rozmieszczanie, kompletowanie, uzupełnianie itd.), ustalać standardowe reguły rotacji zapasów, np. FIFO/FEFO/LIFO, a także konfigurować zabezpieczenia i dostosowane do indywidualnych potrzeb interfejsy użytkownika itd. Odpowiednio wyszkolony personel (firmy Mantis, jej partnera lub klienta) wstępnie konfiguruje system, a po dokonaniu zakupu nieustannie adaptuje go do zmieniających się potrzeb klienta.

Standardowe możliwości dostosowania dostępne w systemie centralnym uzupełnia rozbudowane narzędzie Adaptability Partner Workbench (APW), które oferuje zaawansowane funkcje adaptacyjne.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Firma Mantis dysponuje długim doświadczeniem w zakresie integracji (poprzez narzędzia elektronicznej wymiany danych) systemu Warehouse Vision z innymi rozwiązaniami informatycznymi, takimi jak system ERP, MRP i inne. System główny wyposażono w standardowy interfejs integracyjny. Oprócz tego podstawowego rozwiązania platforma LVS oferuje zaawansowane narzędzie o nazwie Logistics Link Manager, dzięki któremu administratorzy dysponujący odpowiednimi upoważnieniami mogą tworzyć i aktualizować interfejsy o większym poziomie złożoności. Logistics Link Manager stanowi część podsystemu APW.

Raporty

System w konfiguracji standardowej wyposażono w olbrzymią liczbę wzorów raportów (opartych na rozwiązaniu Crystal Reports). Oprócz nich dostępny jest wszechstronny moduł Supply Chain Intelligence, bazujący na dobrze znanej platformie analizy danych biznesowych Business Objects.

Copyright © 2014. Mantis Polska Sp. z o.o. All rights reserved.  ::  kariera  ::  polityka prywatności  ::  created by ma5t. International / EnglishPoland / Polish